เกี่ยวกับเรา

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยของนักวิจัยและบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ติดต่อเรา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 33-1250
+66 (73) 33-1250
culture.pn@psu.ac.th
http://culture.pn.psu.ac.th

โนราโรงครูคณะ

ประสิทธิ์ รัตนมณี, นราวดี โลหะจินดา 2550

การวิจัยเรื่องโนราโรงครูคณะเฉลิมประพา จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทางด้านพิธีกรรม กระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ภายในชุมชนผ่านพิธีกรรมการแสดงโนราโรงครู เก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์ สัมภาษณ์ และประช...

รายละเอียด


© 2019 พัฒนาและดูแลโดยงานการจัดการและบริการสารสนเทศด้านวัฒนธรรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.
System Support