วัฒนธรรม/ค่านิยม/สมรรถนะหลัก
รู้จักสถานบันฯ - 29 มิ.ย. 2016 16:25

วัฒนธรรมองค์กร

         เป็นองค์กรที่ให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 

ค่านิยมองค์กร  “Culture”

C = Creating                       การสร้างสรรค์ผลงาน
U = Unity                          ความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร
L = Learning together           การเรียนรู้ร่วมกัน
T = Team work                   การทำงานร่วมกัน
U = Utilitarianism                มุ่งให้ได้อรรถประโยชน์ 
R = Reliable                       ไว้วางใจได้
E = Equity                          ความเสมอภาค

 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core competencies)

       การให้บริการวิชาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้