คณะกรรมการดำเนินงาน
รู้จักสถานบันฯ - 4 ก.ค. 2016 09:15

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์   พุ่มเกิด    ผู้อำนวยการ                                                      ประธานกรรมการ

๒. ดร.อารีย์  ธรรมโคร่ง                              รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและส่งเสริมวัฒนธรรม       กรรมการ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ       คณะวิทยาการสื่อสาร                                          กรรมการ

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์  ดือแระ         วิทยาลัยอิสลามศึกษา                                         กรรมการ

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย  อุดมพันธ์    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                        กรรมการ

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียา  แก้วพิมล      คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี                    กรรมการ

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  พุ่มมาก            คณะศิลปกรรมศาสตร์                                          กรรมการ

๘. ดร.เทียนทิพย์  ไกรพรม                         สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง                        กรรมการ

๙. อาจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์                    คณะรัฐศาสตร์                                                   กรรมการ

๑๐. อาจารย์สุธา  เกลาฉีด                          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           กรรมการ

๑๑. นางรวีวรรณ  ขำพล                             สำนักวิทยบริการ                                               กรรมการ