ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
รู้จักสถานบันฯ - 29 มิ.ย. 2016 16:15

ปณิธาน

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
Our Soul is for the Benefit of Mankind ”

 

วิสัยทัศน์

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลป วัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

 

พันธกิจ

๑. เทิดพระนามและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๒. รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
๓. ประสานงานกับคณะและวิทยาเขตรวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
๔. ให้บริการสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๕. เป็นแหล่งหลอมรวมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก