logo
  • slidebg1
  • slidebg1

ประชาสัมพันธ์

บุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑

ด้วยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี ๒๕๖๐ ในคราวประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ นั้น สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอประก...

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม อาคาร 19 ชมภาพบรรยากาศได้ที่ http://culture...

แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดโครงการ

เพื่อเป็นแนวปฎิบัติที่ดี จึงขอประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดโครงการ มีระเบียบและขั้นตอน ดังนี้  

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดสุนันทาราม ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สมโภช...

ผลการพิจารณา ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2561

ตามที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไป ผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา”  เชิดชูเกียรติเ...

เปิดให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เช่าพื้นที่

ประกาศสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เรื่อง เปิดให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 26 “ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ” ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติ...
13 ก.พ. 2018 13:10 ภราดร จันทร์กลิ่น
27 ต.ค. 2017 17:05 ภราดร จันทร์กลิ่น

ข่าวการรับสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา

ไม่มีข่าว

ปฎิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

เพิ่มเติม

ภาพผลงานสะสม

Workshop

เพิ่มเติม

แนะนะหนังสือ

Book

เพิ่มเติม