ภาพผลงาน


ชื่อผลงานArtist U.S.A
แนวความคิด
ขนาด150x100 เซนติเมตร
ประเภทจิตรกรรม
เทคนิคสื่อผสม
รหัสผลงาน01-04-0002-59
หมายเหตุ
ชื่อ - สกุลนาง Julienne Johnson
เพศหญิง