ภาพผลงาน


ชื่อผลงานPainter
แนวความคิด
ขนาด100x80 เซนติเมตร
ประเภทจิตรกรรม
เทคนิคสื่อผสม
รหัสผลงาน01-04-0002-59
หมายเหตุ
ชื่อ - สกุลนาย Werner Schaarmann
เพศชาย