ภาพผลงาน


ชื่อผลงาน“Book of Nature”
แนวความคิด
ขนาด160x80 เซนติเมตร
ประเภทจิตรกรรม
เทคนิคสื่อผสม
รหัสผลงาน01-04-0002-59
หมายเหตุ
ชื่อ - สกุลนาง Carla Viparelli
เพศหญิง