ภาพผลงาน


ชื่อผลงาน Students
แนวความคิด
ขนาด70x138 เซนติเมตร
ประเภทจิตรกรรม
เทคนิคพู่กันจีน
รหัสผลงาน01-05-0001-59
หมายเหตุ
ชื่อ - สกุลนาย Katsu Shimmin
เพศชาย