ภาพผลงาน


ชื่อผลงาน Dancing off beat
แนวความคิด
ขนาด150x120 เซนติเมตร
ประเภทจิตรกรรม
เทคนิคสีอะคริลิค
รหัสผลงาน01-03-0002-59
หมายเหตุ
ชื่อ - สกุลนาย Heng Eow Lin
เพศชาย