ภาพผลงาน


ชื่อผลงานBeauty Personality +
แนวความคิด
ขนาด100x120 เซนติเมตร
ประเภทจิตรกรรม
เทคนิคสื่อผสม
รหัสผลงาน01-04-0002-59
หมายเหตุ
ชื่อ - สกุลนาย Santi Thongsuk
เพศชาย